ติดต่อเรา

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100 
โทรศัพท์ 0-5391-6407-9 , 0-5391-6368 , 0-5391-6155
โทรสาร 0-5391-6379
อีเมล qa@mfu.ac.th   
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00. น - 16.00 น.