ภาระงาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังต่อไปนี้ 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 • งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 • งานการจัดการความรู้
 • งานการประเมินผลการสอน
 • งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 • งานคำรับรองการปฎิบัติงาน
 • งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

 • งานพัฒนาหลักสูตร 
 • งานจัดแผนการศึกษาและทะเบียนรายวิชา
 • งานประเมินหลักสูตร
 • งานการจัดประชุมสภาวิชาการ
 • งานมาตรฐานหลักสูตร

งานบริหารงานทั่วไป

 • งานเลขานุการส่วนงาน
 • งานสารบรรณ
 • งานงบประมาณและแผนปฏิบัติงาน
 • งานสารสนเทศ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย