ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

นางณัฏฐยา  กุลศรี
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
โทรศัพท์ : 0-5391-6367

นางณัฏฐยา  กุลศรี
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ : 0-5391-6367

 

นางสาวรมินทร์ตา  การต์มณีนันท์
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ : 0-5391-6155

 

นางสาวกาญจนา  ศรีเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ : 0-5391-6368

 

นางสาวศิริวรรณ  สอนธรรม
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ : 0-5391-6407

 

นางสาวอาภารัตน์ บุญเกิด
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ : 0-5391-6155

นายพัชรพล พงศ์สมัย
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ : 0-5391-6368