ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นางศิริขวัญ  ปัญสมคิด
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-5391-6409

 

นางเกษมศรี  คงมีลาภ
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ : 0-5391-6408

 

นางสาววรรณภา  เนตรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ : 0-5391-6408

 

นายดนุพล  วงศ์ไชย
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ : 0-5391-6378

 

นางลินราพร แป้นแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ : 0-5391-6408

 

นางสาวนาริน สมสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ : 0-5391-6407

 

นางสาวนาริน ชาวลี้แสน
เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์ : 0-5391-6155