ข้อมูลหน่วยงาน

ปณิธาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและวางรากฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


วิสัยทัศน์
พัฒนาคุณภาพสู่ระบบสากล (วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2560 – 2564)


พันธกิจ
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานวิชาการ มีพันธกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

  1. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย
  2. จัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย
  4. จัดระบบการประเมินการสอนอาจารย์โดยนักศึกษา
  5. ประสานการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ การบริหารข้อมูลรายวิชา
  6. ประสานงานการจัดทำแผนการศึกษา 
  7. การประเมินหลักสูตรตามวงรอบ 
  8. ประสานการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์องค์การวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
  9. ฝ่ายเลขานุการการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสภาวิชาการ