แนวทางในการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา

     • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาจะ ไม่มีผล เกี่ยวข้องกับคะแนนในวิชาที่ทำการประเมิน
     • เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือนักศึกษา ตอบแบบประเมินผลการสอนของอาจารย์นี้ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนทุกข้อ
     • ข้อมูล จะเก็บข้อมูลที่ได้เป็นความลับ
     • นักศึกษาสามารถประเมินผู้สอน เฉพาะในวิชาที่ได้ลงทะเบียนเท่านั้น
     • กรณีที่รายวิชาใดมีอาจารย์ผู้สอนมากกว่า 1 ท่าน ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ทุกท่าน
     • ในการประเมินแต่ละครั้ง ใน 1 รายวิชาสามารถประเมินได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถประเมินซ้ำได้ โดยระบบจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปประเมินในครั้งที่สอง

      

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Modified : May 2010
แนะนำ และติชมมาที่ qa@mfu.ac.th