ระบบประเมินการสอนอาจารย์ Online ใหม่ สำหรับนักศึกษาเข้าประเมินฯ
คลิกตามลิ้ง
https://qaeval.mfu.ac.th/evalstudent
...........................

ระบบประเมินการสอนอาจารย์ Online (เก่า) สำหรับอาจารย์เข้าดูผลประเมิน
ในภาคการศึกษา 2/2557 - 2/2560 คลิกตามลิ้ง
............................
สำหรับอาจารย์เข้าดูผลประเมิน ในภาคการศึกษา 3/2560 และปีการศึกษา 2561(ระบบใหม่)คลิกตามลิ้ง
............................