ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ปี 2556
0.แบบฟอร์มรายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร 24/12/2556
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เพิ่มเติม) 29/10/2556
0.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2555 ระดับ ส่วนงาน ศูนย์ สำนักวิชา
21/10/2556
0.แบบฟอร์มจัดทำรายงานควบคุมภายใน ความเสี่ยง ปี2556
3/10/2556
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 2/8/2556
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 25/7/2556
0.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 และ2556  29/5/2556
0.แบบฟอร์ม SAR สำนักวิชา  21/5/2556
0.แบบฟอร์ม SAR หน่วยงานสนับสนุน  21/5/2556
0.ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 21/5/2556
0.เอกสารประกอบการอบรม การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 21/5/2556
0.คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7/5/2556
0.เอกสารประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง วันที่ 26 เม.ย. 56 ห้องประชุม D1 306 อาคารโรงอาหาร 26/4/2556
 
ปี 2555
0.รายงานผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 7/11/2555
0.แบบฟอร์มจัดทำรายงานควบคุมภายใน ความเสี่ยง ปี2555
0.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   28/6/2555
0.กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์ ส่วนงาน 28/6/2555
0.เอกสารประกอบการชี้แจง เกณฑ์การตรวจ 5ส ประจำปี2555 วันที่ 13 มิ.ย.2555
0.เอกสารประกอบการบรรยาย ชี้แจงการประเมินภายใน ปีการศึกษา 2554 29/5/2555
0.คู่มือการประเมินภายนอกรอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ระดับอุดมศึกษา
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)
6/1/2555
0. แบบฟอร์ม SAR_สำนักวิชา ปีการศึกษา 2554 วันที่ 29 พ.ค. 2555
0. แบบฟอร์ม SAR_หน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 วันที่ 29 พ.ค. 2555
 
ปี 2554
0.หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย วันที่ 8 ธ.ค. 2554
0.แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรด้านสุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ 8 ธ.ค. 2554
0.ข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินจากสมศ.รอบ3 วันที่ 8 ธ.ค. 2554
0.ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบ 3 วันที่ 1 พ.ย. 2554
0.แบบเก็บข้อมูล สมศ.รอบ3 วันที่ 1 พ.ย. 2554
0.รายชื่อวารสารที่สมศ.รับรอง วันที่ 1 พ.ย 2554
0.template SAR สำนักวิชา วันที่ 1 พ.ย. 2554
0.การจัดเก็บข้อมูลและการติดตาม เพื่อรับการประเมินภายนอก วันที่ 1 พ.ย. 2554
0.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 วันที่ 1 พ.ย. 2554
0.คำสั่ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2553  วันที่ 22 ก.ค. 2554
0.คำสั่งกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ;วันที่ 22 ก.ค. 2554
0.คำสั่งกรรมการประเมินระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2553   วันที่ 10 มิ.ย. 2554
0.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(วันที่ 17 ธันวาคม 2553)
 
0.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(วันที่ 18 ธันวาคม 2553)
 
0.เอกสารการประกอบบรรยาย การจัดทำ sar ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 27 เม.ย.2554
0.คู่มือการกำหนดอายุเอกสาร ปี 50
0.(ตัวอย่าง)การทำสันแฟ้ม
0.สรุปโครงการ Mini UKM 6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0.เอกสารประกอบการบรรยายแนวทางการพัฒนาสถาบันตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับผู้บริหารระดับอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
0.เอกสารประกอบการบรรยาย Mini_UKM 6 
0.รายชื่อผู้เข้าร่วม Mini_UKM 6
0.กำหนดการ Mini_UKM6 at MFU 
0.โครงการMini_Ukm 6  
ปี 2553
0.จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2553 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-21พฤษภาคม 2553 และครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2553
 
0.เอกสารประกอบการบรรยาย "กิจกรรมนักศึกษากับ การประกันคุณภาพ " วันที่ 8-9 มีนาคม 2553
0.Powerpiont ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์การประเมินฯ 5ส ปี 53(4ก.พ.53)
0.ดัชนีการตรวจกิจกรรม 5ส ปี 53
0.นโยบายกิจกรรม 5ส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2553
0.มาตรฐานกิจกรรม 5ส ปี 53
0.เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนกิจกรรม 5ส ประจำปี 2553
0.แบบฟอร์มการตรวจกิจกรรม 5ส ปี 53
0.หนังสือรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
0.เอกสาร กรอบการประเมิน สมศ. รอบสาม
0.โครงการจัดการความรู้(KM) เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ นำสู่หน่วยงานที่มีคุณภาพ 
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
0.ผลการตรวจกิจกรรม 5ส ครั้งที่1-2 ปี 2552
0.เอกสารประกอบการอบรม 5ส หมอจิตเจริญ
0.กำหนดการประเมินคุณภาพภายในในประจำปีการศึกษา2551 
0.ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา2551 
0.แผนการจัดการความรู้ ปี 2551
0.เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนกิจกรรม 5ส ประจำปี 2552
0.โครงสร้างการบริหาร 5ส ปี 2552
0.นโยบายกิจกรรม 5ส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี
0.แบบฟอร์มการตรวจกิจกรรม 5ส (ใหม่) ปี 52
0.แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส 2552
0.มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5ส ปี 52
0.โครงการและกำหนดการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ 
0.เอกสารการบรรยาย การประกันคุณภาพกับนักศึกษา 
0.เอกสารการอบรม UKM_52 และข้อเสนอแต่ละกลุ่ม 
0.สรุปผลรางวัลมอบในวันทำความสะอาดใหญ่ปี 51
0. เอกสารประกอบการประชุมโครงการ การพัฒนาเครือข่าย และการประเมินผล การจัดการศึกษา ในจังหวัดเชียงราย
0.ผลการตรวจสอบกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 3 ปี 2551
0.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552
0.กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2551
0.รายชื่อคณะผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
0.จุลสารกิจกรรม 5ส ฉบับบที่ 3 
0.คะแนนตรวจ 5ส มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้ง 1 ปี 51
0.เชิญร่วมโครงการศึกษาดูงาน 5ส บริษัท ปูซีเมนต์ไทย (ลำปาง)
0.ราชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในหลักสูตร 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
0.จุลสาร 5ส ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มี.ค-เม.ย 51
0.ตารางการบันทึกข้อมูลระบบประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน
0.รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปี 50 
0.โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2551  19.03.51
0.รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาของ เครือข่ายการอบรมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
0.เอกสารปรกอบการบรรยายการอบรบเครือข่ายการเรียนรู้
0.สรุปผลรางวัลในการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำปี 2550
0.รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพ จาก สกอ.
0.powerpoint การประชุมร่วมกับงานหอพักนักศึกษา
0.กิจกรรม 5 ส (present หน่วยงาน)
0.เอกสารการบรรยายโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา รุ่น 7 
0.กำหนดการโครงการ "การจัดการศึกษาแบบชุมชนมีส่วนร่วม"
0.เอกสารการบรรยายการอบรมผู้ประเมิน สกอ  
0.รายงานผลการประเมินตนเอง - สำนัก - ศูนย์ - ส่วน  
0.คณะผู้ประเมินภายนอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง
0.การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดองศ์ความรู้
0.กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0.รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2549     
0.คณะผู้ประเมินภายนอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง
0.การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดองศ์ความรู้
0.กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0.รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2549
0.แบบฟอร์มแจ้งเวียนงานควบคุมภายใน