แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ของนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 โครงการ:การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2560 โครงการ:การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ชี้แจงการจัดทำ sar หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 อบรมหลักสูตรผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ประมวลภาพ การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR)เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices)ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา” กิจกรรม QA Sharing ระหว่างสำนักวิชา ภายในหมาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการ นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการสัมมนาความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์กับโครงร่างองค์กร ประมวลภาพกิจกรรม KM บุคลากรสายสนับสนุน การชี้แจง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR)เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 โครงการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เรื่อง “การประเมินผลตัวบ่งชี้ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน” โครงการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา” ประมวลภาพ โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา วันที่ 20-21 เมษายน 2559 ประมวลภาพ สัมมนาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 58 และ EdPEx วันที่ 8 เมษายน 2559 ประมวลภาพ KM บุคลากรสายวิชาการ เรื่อง แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 29 มกราคม 2559

Menu

ระบบฐานข้อมูล

สถิติผู้เยี่ยมชม

สถิติผู้เยี่ยมชม  41419  คน
Online
1 คน

งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร - ระดับสำนักวิชา และระดับสถาบัน 5-3-2561
ดาวโหลด : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง มกราคม 2561) 03-2-2561
รายงานสรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 03-10-2560
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559  คลิก ระดับหลักสูตร  คลิก ระดับสำนักวิชา   20-9-2560
เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจงการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกศ.2559 6-6-2560
แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง ระดับสำนักวิชา 22-3-2560
แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 22-3-2560
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 01-6-2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 24-8-2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 24-8-2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 30-12-2559
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 13-7-2559
แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ของนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย 21-6-2559
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับประจำปีการศึกษา 2558 28-6-2559
ตารางวิเคราะห์ คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (สูตรคำนวณ) 16-6-2559
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 24-5-2559
แบบสอบถามความพึงพอใจ การบริหาร พัฒนาอาจารย์ สำหรับการประเมินหลักสูตร 24-5-2559
แบบสอบถามความพึงพอใจ การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา การับนักศึกษา สำหรับการประเมินหลักสูตร 24-5-2559
ดาวโหลดเล่ม "เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561" 16-5-2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา 25-4-2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับศูนย์-หน่วยงานสนับสนุน 25-2-2559
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ราชกิจจา)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ราชกิจจา)
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ราชกิจจา)
ประกาศ สกอ แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ 58 (ฉบับ 3)
Read More

งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนันสนุน (คำรับรองการปฏิบัติงาน)

ขั้นตอน (Flow chart) การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6-12-2560
แนวปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6-12-2560
แบบฟอร์มในการจัดทำคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 6-12-2560
เอกสารประกอบการชี้แจงการจัดทำ SAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2560 7-7-2560
เอกสารแบบฟอร์ม SAR หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2560 21-6-2560

 

Read More

งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์ม ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560
คู่มือความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง 2558
Flow chart แสดงขั้นตอนการจัดทำรายงาน
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำ Flow Chart
คำสั่งควบคุมภายใน
คำสั่งความเสี่ยง
คำแนะนำการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุง 2557

 

Read More

งานบริหารความต่อเนื่อง

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนบริหารความต่อเนื่อง 24-1-2560
คู่มือการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน (19 มิ.ย.60) 19-6-2560

 

Read More

งานการจัดการความรู้ KM

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ:การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 31-7-2560
ถอดบทเรียนโครงการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา” 16-5-2560
รวมลิ้ง การจัดการองค์ความรู้ของสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้างหลวง 7-4-2560
เอกสารประกอบโครการ:การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "ประสบการณ์การใช้งาน ระบบ MFU-ERP" 10-1-2560
ถอดบทเรียน โครงการ : การแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง “แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การประกันคณภาพภายใน” 27-5-2559
ถอดบทเรียน KM ปี 2558 27-5-2559
ถอดบทเรียน KM ปี 2555-56 27-5-2559
เกณฑ์การให้คะแนน KPI การตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 5-3-2557
ตัวบ่งชี้ (KPI)การตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 5-3-2557
แบบฟอร์มการตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 5-3-2557
มาตรฐานในการตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 5-3-2557

 

Read More