ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
  การประกันคุณภาพการศึกษา มฟล.
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
  รายงานการประชุม
  นโยบายการประกันคุณภาพ
  ตัวบ่งชี้คุณภาพ (KQI)
  คู่มือการประกันคุณภาพ
  ผลการตรวจสอบคุณภาพ
  รายงานการศึกษาตนเอง
  รายงานผลการประเมิน
  ประมวลภาพกิจกรรม
  บุคลากร
    หน่วยงานการประกันคุณภาพ
  สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ.
    ภาคน่วยงานการศึกษา
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
ประมวลภาพ โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง

20/3/2557
ประมวลภาพ กิจกรรม KM สายวิชาการ
18/3/2557
ประมวลภาพ วันทำความสะอาดใหญ่
(big cleaning day)

8/3/2557
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย 2556

3/10/2556
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย 2556

6/9/2556
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ระหว่างวันที่ 27-28 ส.ค 2556

6/9/2556
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักวิชาชะลอวัยฯ
ระหว่างวันที่ 26 ส.ค 2556

6/9/2556
                                                                         ดูย้อนหลังทั้งหมด
       
   
   0012
  
  
  
   
   
   
  
  
  

  

   
 
0.รายชื่อ ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
09/04/2557
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
07/03/2557
0.รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555
18/02/2557
0.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 18/02/2557
0.แบบฟอร์มรายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตร
24/12/2556
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เพิ่มเติม)
29/10/2556
0.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2555 ระดับ ส่วนงาน ศูนย์ สำนักวิชา
21/10/2556
0.แบบฟอร์มจัดทำรายงานควบคุมภายใน ความเสี่ยง ปี2556
3/10/2556
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
2/8/2556
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2555
25/7/2556
                                                                                           ..มีต่อ
 
 
0.แบบฟอร์มจัดทำรายงานควบคุมภายใน ความเสี่ยง ปี2556
3/10/2556
0.แบบฟอร์ม RM4 5/4/2556
0.คู่มือบริหารความเสี่ยง
0.คู่มือควบคุมภายใน
 
0.รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555
18/02/2557
0.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 18/02/2557
0.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2555 ระดับ ส่วนงาน ศูนย์ สำนักวิชา
21/10/2556
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
2/8/2556
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2555
25/7/2556
0.แบบฟอร์ม SAR สำนักวิชา  21/5/2556
0.แบบฟอร์ม SAR หน่วยงานสนับสนุน   21/5/2556
0.คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7/5/2556
0.เอกสารประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
24/4/2556
0.รายงานผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 7/11/2555
                                                                                           ..มีต่อ

การจัดการความรู้

0.เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดการความรู้(KM)
เรื่อง "KM เติมเต็มประสิทธิภาพการทำงาน"
23/4/2556
0.เอกสารประกอบการอบรม KM สายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 56
23/4/2556
0.ถอดบทเรียนKM (สายปฏิบัติการ) ครั้งที่ 1 ปี 56
26/3/2556
0.เอกสารประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้ เรื่อง
"การเพิ่มประสิทธิภาพคุณอำนวย (Facilitator)"

9/5/2555
                                                                  ..มีต่อ
เอกสาร แบบฟอร์ม ดาวโหลด
0.แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ด้านคุณภาพหลักสูตร 24/12/2556
0.แบบฟอร์ม SAR สำนักวิชา 21/5/2556 
0.แบบฟอร์ม SAR หน่วยงานสนับสนุน  21/5/2556
0.แบบฟอร์ม RM4  5/4/2556
0.คู่มือบริหารความเสี่ยง
0.คู่มือควบคุมภายใน
0.แบบฟอร์มจัดทำรายงานควบคุมภายใน ความเสี่ยง ปี2555
0.เอกสารประกอบการชี้แจง เกณฑ์การตรวจ 5ส ประจำปี2555
วันที่ 13 มิ.ย.2555
0.ข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมิน
จากสมศ.รอบ3
0.ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553
0.แบบฟอร์ม SAR สำนักวิชา ปีการศึกษา 2553
0.แบบฟอร์ม SAR หน่วยงาน ปีการศึกษา 2553
0.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
.                                                                                         .มีต่อ
 
     
สถิติผู้เยี่ยมชม  27258  คน
Online
1 คน
 
 
                                                                    ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                          333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100โทรศัพท์ 0-5391-6378, 0-5391-6367, โทรสาร 0-5391-6409, 0-5391-6379
                               
                                                                                                  Designed by QAMFU @ 2007