แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ของนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ประมวลภาพกิจกรรม KM บุคลากรสายสนับสนุน ดาวน์โหลดประกอบการทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2558 การชี้แจง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR)เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมโครงการค่ายเตรียมความพร้อมสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 โครงการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เรื่อง “การประเมินผลตัวบ่งชี้ตามคำรับรองการปฏิบัติงาน” โครงการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา” ประมวลภาพ โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา วันที่ 20-21 เมษายน 2559 ประมวลภาพ สัมมนาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 58 และ EdPEx วันที่ 8 เมษายน 2559 ประมวลภาพ KM บุคลากรสายวิชาการ เรื่อง แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 29 มกราคม 2559 ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  วันที่ 24 กันยายน 2558 ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาศิลปศาสตร์  วันที่ 21-22 กันยายน 2558 ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วันที่ 21-23 กันยายน 2558 ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยฯ  วันที่ 17-18 กันยายน 2558 ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 15-16 กันยายน 2558 ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชานิติศาสตร์  วันที่ 11 กันยายน 2558 ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  วันที่ 10 กันยายน 2558 ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  วันที่ 9 กันยายน 2558 ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาแพทยศาสตร์  วันที่ 8 กันยายน 2558 ประมวลภาพ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  วันที่ 3-5 กันยายน 2558 ประมวลภาพ ประชุมชี้แจงการเขียน SAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ประมวลภาพ ประชุมชี้แจงการเขียน SAR ระดับสำนักวิชา อาคาร E3 (102) วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 WorkShop สำนักวิชา รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 WorkShop สำนักวิชา รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2558 WorkShop สำนักวิชา รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2558

Menu

ระบบฐานข้อมูล

สถิติผู้เยี่ยมชม

สถิติผู้เยี่ยมชม  38316  คน
Online
1 คน

งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา 23-4-2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 24-8-2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 24-8-2559
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 13-7-2559
แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 28-6-2559
แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ของนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย 21-6-2559
ข้อมูลกลาง ประกอบการทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2558 16-6-2559
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับประจำปีการศึกษา 2558 28-6-2559
ตารางวิเคราะห์ คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (สูตรคำนวณ) 16-6-2559
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 24-5-2559
แบบสอบถามความพึงพอใจ การบริหาร พัฒนาอาจารย์ สำหรับการประเมินหลักสูตร 24-5-2559
แบบสอบถามความพึงพอใจ การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา การับนักศึกษา สำหรับการประเมินหลักสูตร 24-5-2559
ดาวโหลดเล่ม "เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561" 16-5-2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา 25-4-2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับศูนย์-หน่วยงานสนับสนุน 25-2-2559
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ราชกิจจา)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ราชกิจจา)
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ราชกิจจา)
ประกาศ สกอ แนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์ 58 (ฉบับ 3)
Read More

งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนันสนุน

เอกสารแบบฟอร์ม SAR หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2559 9-6-2559

 

Read More

งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

คู่มือความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง 2558
Flow chart แสดงขั้นตอนการจัดทำรายงาน
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำ Flow Chart
แบบฟอร์ม ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
คำสั่งควบคุมภายใน
คำสั่งความเสี่ยง
คำแนะนำการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุง 2557

 

Read More

งานบริหารความต่อเนื่อง

คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนบริหารความต่อเนื่อง 24-1-2560
คู่มือการปฏิบัติงานกรณีเหตุฉุกเฉิน 24-1-2560

 

Read More

งานการจัดการความรู้ KM

เอกสารประกอบโครการ:การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง "ประสบการณ์การใช้งาน ระบบ MFU-ERP" 10-1-2560
ถอดบทเรียน โครงการ : การแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง “แนวทางการประเมินกระบวนการ ตามเกณฑ์การประกันคณภาพภายใน” 27-5-2559
ถอดบทเรียน KM ปี 2558 27-5-2559
ถอดบทเรียน KM ปี 2555-56 27-5-2559
เกณฑ์การให้คะแนน KPI การตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 5-3-2557
ตัวบ่งชี้ (KPI)การตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 5-3-2557
แบบฟอร์มการตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 5-3-2557
มาตรฐานในการตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 5-3-2557

 

Read More