ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
  การประกันคุณภาพการศึกษา มฟล.
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
  รายงานการประชุม
  นโยบายการประกันคุณภาพ
  ตัวบ่งชี้คุณภาพ (KQI)
  คู่มือการประกันคุณภาพ
  ผลการตรวจสอบคุณภาพ
  รายงานการศึกษาตนเอง
  รายงานผลการประเมิน
  ประมวลภาพกิจกรรม
  บุคลากร
    หน่วยงานการประกันคุณภาพ
  สำนักงานรับรองมาตรฐาน สมศ.
    ภาคน่วยงานการศึกษา
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
 
  แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
                                                                        
       
   
   0012
  
  
  
   
   
   
  
  
  

  

   
 
0.แบบฟอร์ม รายงการประเมินตนเอง หน่วยงานสนับสนุน 4/08/2558
0.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 23/07/2558
0.รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) การบริหาร
จัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

18/05/2558
0.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ฉบับประจำปีการศึกษา 2557
24/04/2558
0.คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการ
ที่เป็นเลิศ 2552-2553 Education Criteria for Performance
Excellence (EdPEx)
24/04/2558
0.รายงานสรุปโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2557
13/03/2558
0.ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2557
25/12/2557
0.ร่างคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดม
18/12/2557
0.รายงานผลประเมินคุณภาพฯ ระดับ สำนักวิชา
ศูนย์ หน่วยงาน
10/10/2557
0.เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ บทบาทและ
หน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตร
15/09/2557
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
17/07/2557
0.คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 255617/07/2557
0.คำสั่งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์/หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2556
0.กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์/หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2556 17/06/2557
0.เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและแบบฟอร์ม สำนักวิชา ปีการศึกษา 2556 14/05/2557
0.เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและแบบฟอร์ม หน่วยงาน ปีการศึกษา 255 14/05/2557
0.รายชื่อ ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
09/04/2557
0.คู่มือ 5ส 05/05/2557
0.เกณฑ์การให้คะแนน KPI การตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58
05/03/2557
0.ตัวบ่งชี้ (KPI)การตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 05/03/2557
0.แบบฟอร์มการตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 05/03/2557
0.มาตรฐานในการตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 05/03/2557
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
07/03/2557
0.รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555
18/02/2557
0.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 18/02/2557
                                                                                           ..มีต่อ
 
  ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
 
0.แบบฟอร์ม ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
0.คำสั่งควบคุมภายใน
0.คำสั่งความเสี่ยง
0.คำแนะนำการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุง 2557
0.คู่มือความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง 2557
0.Flow Chart
 
 
0.รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555
18/02/2557
0.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 18/02/2557
0.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2555 ระดับ ส่วนงาน ศูนย์ สำนักวิชา
21/10/2556
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
2/8/2556
0.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2555
25/7/2556
0.แบบฟอร์ม SAR สำนักวิชา  21/5/2556
0.แบบฟอร์ม SAR หน่วยงานสนับสนุน   21/5/2556
0.คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7/5/2556
0.เอกสารประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
24/4/2556
0.รายงานผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 7/11/2555
                                                                                           ..มีต่อ

การจัดการความรู้

0.เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดการความรู้(KM)
เรื่อง "KM เติมเต็มประสิทธิภาพการทำงาน"
23/4/2556
0.เอกสารประกอบการอบรม KM สายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 56
23/4/2556
0.ถอดบทเรียนKM (สายปฏิบัติการ) ครั้งที่ 1 ปี 56
26/3/2556
0.เอกสารประกอบการบรรยายโครงการจัดการความรู้ เรื่อง
"การเพิ่มประสิทธิภาพคุณอำนวย (Facilitator)"

9/5/2555
                                                                  ..มีต่อ
เอกสาร แบบฟอร์ม ดาวโหลด
0. แบบฟอร์ม ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
0.แบบฟอร์มการตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 05/06/2557
0.แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ด้านคุณภาพหลักสูตร 24/12/2556
0.แบบฟอร์ม SAR สำนักวิชา 21/5/2556 
0.แบบฟอร์ม SAR หน่วยงานสนับสนุน  21/5/2556
0.แบบฟอร์มจัดทำรายงานควบคุมภายใน ความเสี่ยง ปี2555
0.เอกสารประกอบการชี้แจง เกณฑ์การตรวจ 5ส ประจำปี2555
วันที่ 13 มิ.ย.2555
0.ข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมิน
จากสมศ.รอบ3
0.ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553
0.แบบฟอร์ม SAR สำนักวิชา ปีการศึกษา 2553
0.แบบฟอร์ม SAR หน่วยงาน ปีการศึกษา 2553
0.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
.                                                                                         .มีต่อ
 
     
สถิติผู้เยี่ยมชม  31684  คน
Online
1 คน
 
 
                                                                    ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                          333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100โทรศัพท์ 0-5391-6378, 0-5391-6367, โทรสาร 0-5391-6409, 0-5391-6379
                               
                                                                                                  Designed by QAMFU @ 2007