แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประมวลภาพ ประชุมชี้แจงการเขียน SAR ระดับหน่วยงานสนับสนุน วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ประมวลภาพ ประชุมชี้แจงการเขียน SAR ระดับสำนักวิชา อาคาร E3 (102) วันที่ 6 สิงหาคม 2558 สัมมนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 WorkShop สำนักวิชา รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 WorkShop สำนักวิชา รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2558

Menu

ระบบฐานข้อมูล

สถิติผู้เยี่ยมชม

สถิติผู้เยี่ยมชม  32118  คน
Online
1 คน

งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา

แบบฟอร์ม SAR ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 7-8-2558
แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 7-8-2558
รายการตรวจสอบ (Audit Checklist) การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 18-5-2558
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับประจำปีการศึกษา 2557 24-4-2558
คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 24-4-2558
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 13-3-2558
Read More

งานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนันสนุน

เอกสารประกอบและแบบฟอร์ม การเขียน SAR ของหน่วยสนับสนุน 4-8-2558

 

Read More

งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

คู่มือความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง 2558
Flow chart แสดงaขั้นตอนการจัดทำรายงาน
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำ Flow Chart
แบบฟอร์ม ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
คำสั่งควบคุมภายใน
คำสั่งความเสี่ยง
คำแนะนำการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุง 2557

 

Read More

งานกิจกรรม 5ส

คู่มือ 5ส 5-5-2557
เกณฑ์การให้คะแนน KPI การตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 5-3-2557
ตัวบ่งชี้ (KPI)การตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 5-3-2557
แบบฟอร์มการตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 5-3-2557
มาตรฐานในการตรวจกิจกรรม 5ส ปี57-58 5-3-2557

 

Read More